Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs dla blacharzy i lakierników” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest HERKULES, ul. Hodowlana 45, 86-005 Białe Błota, NIP 953167315.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.herkules-sc.pl/konkurs oraz profilu herkulesautotechnika na portalu Facebook od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 15.08.2019 roku do odwołania przez organizatora.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem HERKULES;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika HERKULES.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) wykonanie zdjęcia uszkodzonego pojazdu lub uszkodzonego elementu pojazdu,

c) wykonanie zdjęcia po naprawie uszkodzenia,
d) opcjonalnie wykonanie opisu trudności związanych z naprawą lub ciekawej historii związanej z tą naprawą dla zwiększenia swojej szansy na otrzymanie nagrody,

e) przekazanie Organizatorowi wykonanej dokumentacji przy wykorzystaniu jednej z poniższych form kontaktu:

  • e-mailem na adres konkurs@herkules-sc.pl, albo
  • poprzez wiadomość na portalu facebook.com/herkulesautotechnika.

§ 4

NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla zdobywców pierwszych trzech miejsc: profesjonalne narzędzia blacharskie.
b) zdobywcy trzech wyróżnień zostaną nagrodzeni nagrodami gwarantowanymi w postaci zestawów gadżetów.

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników, którzy spełnili zasady uczestnictwa w konkursie. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie zadania konkursowego.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem portalu facebook w przeciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub profil użyty przez nich w trakcie Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej lub profilu facebook niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres konkurs@herkules-sc.pl lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.herkules-sc.pl/konkurs.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.herkules-sc.pl/regulamin